flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням зборів суддів

Приморського районного суду

Маріуполя Донецької області

від 25.06.2015 року №7

зі змінами та додатками, затвердженими

рішенням зборів суддів

Приморського районного суду

Маріуполя Донецької області

від 19.05.2017 року №6

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про збори суддів Приморського районного суду

м. Маріуполя Донецької області

 

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.

Суддівське самоврядування є однією з гарантій забезпечення самостійності судів і незалежності суддів.

Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до Конституції України, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII та іншими законами, а також регламентами і положеннями, що приймаються органами суддівського самоврядування згідно діючого законодавства.

Однією з організаційних форм суддівського самоврядування є збори суддів.

Положення про збори судців Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області (далі - Положення) затверджується зборами суддів Приморського районного суду м. Маріуполя на підставі та у відповідності з нормами Типового Положення про збори судців судів загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради судців України від 04.06.2015 року № 45.

Положення регламентує правові засади діяльності зборів, порядок скликання, підготовки і проведення зборів, розгляду питань та прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції зборів суддів судів загальної юрисдикції, з урахуванням кількості працюючих суддів та особливостей  умов роботи суду, та має на меті забезпечення організаційної єдності вирішення зборами суддів питань внутрішньої діяльності суду та прийняття колективних рішень з обговорюваних питань.

 

  1. Загальні положення

 

Відповідно до частини першої статті 128 Закону України «Про судоустрій і статус судців» збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.

До питань внутрішньої діяльності судів, відповідно до частини третьої статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», належать питання організаційного забезпечення судів і діяльності судців, соціального захисту суддів та їхніх сімей, а також інші питання, що безпосередньо не пов’язані із здійсненням правосуддя.

Правові засади, організація і порядок діяльності зборів суддів визначаються Конституцією України (ст. 130-1), Законом України «Про судоустрій і статус судців» (розділ VIII «Суддівське самоврядування», ст. ст. 126-134), іншими законами; регламентами та положеннями, що приймаються з’їздом суддів України, Радою судців України, Положенням про збори суддів відповідного суду, що затверджується зборами суддів.

Основними  засадами  діяльності  зборів  суддів  є  відкритість,  гласність, законність,  рівність  прав  всіх  суддів,  незалежність  суддів,  вільне  волевиявлення, об’єктивність, колегіальність прийняття рішень, обов’язковість рішень зборів для всіх суддів.

 

  1. Повноваження зборів суддів

 

2.1. До завдань зборів суддів належить вирішення питань щодо:

- зміцнення незалежності суду, суддів, захист від втручання в їхню діяльність;

-участі у визначенні потреб кадрового, фінансового, матеріально-технічного, іншого забезпечення суду та контроль за додержанням установлених нормативів такого забезпечення;

- здійснення контролю за організацією діяльності суду;

- обрання суддів на адміністративні посади в судах у порядку, встановленому законом.

2.2. Збори суддів:

- обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов’язковими для суддів та працівників апарату цього суду;

- визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ;

 - обирають суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх;

- приймають рішення про обрання суддів на адміністративні посади в суді (голови суду, заступника голови суду) та дострокове звільнення з цих посад в порядку, встановленому законом;

- заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в суді, раз на рік;

-  визначають рівень навантаження на суддів з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов’язків, безпосередньо не пов’язаних із здійсненням правосуддя;

- затверджують засади використання автоматизованої системи документообігу суду, визначають засади формування колегій суддів, особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ, визначають коефіцієнти складності категорій судових справ, вирішують питання про внесення змін та доповнень до відповідного Положення;

 - заслуховують інформацію керівника апарату суду про його діяльність раз в квартал та можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади;

- затверджують Положення про збори судців, Положення про апарат суду, вирішують питання про внесення до цих Положень змін і доповнень;

- вирішують питання щодо заохочення;

- звертаються з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора, посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за вчинення дій або бездіяльності, що порушують гарантії незалежності суду та судді;

- повідомляють Раду суддів про випадки втручання в діяльність суддів суду щодо здійснення правосуддя для забезпечення захисту незалежної діяльності суддів;

-  здійснюють інші повноваження, передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та іншими нормативно-правовими актами.

2.3. Збори суддів обирають делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів в Автономній Республіці Крим, кожній області, містах Києві та Севастополі.

2.4. Збори суддів можуть звертатися з пропозиціями щодо питань діяльності суду до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і дати відповідь по суті.

2.5.Збори суддів можуть обговорювати питання щодо практики застосування законодавства, розробляти відповідні пропозиції щодо вдосконалення такої практики та законодавства. Збори суддів можуть вносити відповідні пропозиції на розгляд до вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України.

2.6. Збори суддів обирають слідчих суддів.

2.7.У разі необхідності збори суддів можуть звертатися до Ради суддів України з пропозицією щодо скликання позачергового з’їзду суддів України.

 

  1. Порядок скликання зборів суддів

 

3.1. Збори суддів скликаються головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) за власною ініціативою або на вимогу не менше третини загальної кількості суддів цього суду.

3.2. Збори суддів скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

3.3. Голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) визначає дату, час та місце проведення зборів, схвалює попередній порядок денний (перелік питань, що виносяться на розгляд зборів суддів), а також осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів).

У разі, якщо голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) скликає збори на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють у суді, до порядку денного мають бути включені всі питання, що є предметом зазначеної вимоги.

3.4.  Про день, час та місце скликання зборів та питання, які виносяться на їх розгляд, учасники зборів повідомляються не пізніше як за три робочих дні до дати проведення зборів.

У виключних випадках, з урахуванням необхідності оперативно вирішити певне питання та важливості цього питання, про день і час скликання зборів та питання, що виносяться на їх розгляд, учасники зборів повідомляються не пізніше, як за один час до проведення зборів.

 3.5. Повідомлення суддів та осіб, запрошених на збори, про день, час і місце скликання зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, забезпечується головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

Інформація про день, час і місце проведення зборів розміщується на офіційному веб-сайті суду, а також шляхом повідомлення кожного судді уповноваженою особою апарату суду.

3.6. На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, судді у відставці, представники громадськості, представники засобів масової інформації, інші особи.

3.7. У разі, якщо голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) протягом десяти днів на вимогу не менше третини загальної кількості суддів, які працюють у суді, не скликає збори суддів, збори скликаються групою суддів, які ініціювали скликання зборів.

Група суддів, яка ініціювала скликання зборів, визначає дату, час та місце проведення зборів, схвалює попередній порядок денний зборів та визначає осіб, які відповідають за підготовку окремих питань порядку денного (доповідачів, співдоповідачів), доручає одному з суддів ініціативної групи виконання повноважень щодо підготовки та проведення зборів, відкриття зборів, які цим Положенням покладаються на голову суду.

3.8. Збори суддів є повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин кількості суддів цього суду. У голосуванні беруть участь лише судді цього суду.

Суддею відповідного суду є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі, до видання головою суду наказу про звільнення судді з посади (про переведення судді до іншого суду), відповідно до п. 4 ч.1 ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VIII від 02.06.2016 року.

 

  1. Підготовка і порядок проведення зборів

 

4.1. Підготовка зборів забезпечується головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

Для підготовки окремих складних питань, що виносяться на обговорення зборів, головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) можуть утворюватися робочі групи.

4.2. Попередній порядок денний доводиться до відома суддів за три дні до початку зборів суддів.

Судді мають право в порядку підготовки зборів вносити голові суду (особі, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань.

Проекти документів з питань порядку денного та проекти рішень зборів, якщо такі можуть бути підготовлені доповідачами заздалегідь, надаються суддям або розсилаються їм по внутрішній мережі документообігу суду, як правило, одночасно з повідомленням про день, час та місце скликання зборів, але не пізніше ніж за день до дати проведення зборів.

Проекти документів з питань порядку денного можуть надсилатись (розсилатись) іншим учасникам зборів.

У разі наявності зауважень та пропозицій до проектів документів, що вносяться на розгляд зборів, суддею виготовляються або зміни до запропонованого доповідачем проекту документа (зміни оформлюються у вигляді таблиці, в якій в одній колонці наводиться текст запропонованого доповідачем проекту документа, а в іншій - пропозиції судді), або альтернативний проект такого документа

4.3. Якщо кількість суддів Приморського районного суду м. Маріуполя не перевищує десяти осіб, реєстраційний список суддів не складається і їх реєстрація за списком не здійснюється.

Прізвища та ініціали суддів, які прибули на збори суддів зазначаються в протоколі зборів суддів. Відповідальність за достовірність цих відомостей несуть головуючий та секретар зборів, які підписують протокол зборів.

4.4. Розміщення запрошених осіб та представників засобів масової інформації в залі, де проводяться збори, забезпечують судові розпорядники, уповноважені головою суду (особою, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

4.5. Збори суддів проводяться, як правило, відкрито. За рішенням зборів деякі питання можуть вирішуватися у закритому режимі.

У виключних випадках, з відповідним обґрунтуванням, представники засобів масової інформації, громадських об*єднань тощо за рішенням зборів суддів можуть бути обмежені в присутності на зборах.

4.6. У призначений час голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду) повідомляє:

- про кількість суддів, які працюють в суді; - кількість суддів, які прибули на збори;

- інформує про наявність або відсутність кворуму, необхідного для проведення

зборів.

4.7. Наявність або відсутність кворуму, необхідного для проведення зборів, визначаються кількістю суддів, які прибули на збори, пропорційно від загальної кількості суддів  цього суду.

Наявність кворуму визнається за умови присутності не менше двох третин кількості суддів Приморського районного суду  суду м. Маріуполя.

Кількість суддів визначається загальною кількістю з суддів, що займають посаду судді у штаті Приморського районного суду м. Маріуполя,  відповідно до абзацу другого пункту 3.8 Положення.

4.8. Судді беруть участь у зборах особисто.

4.9. Якщо за кількістю суддів, які прибули на збори,  кворум для проведення зборів відсутній, голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду):

 або оголошує про неможливість розпочати збори, переносить їх початок на більш пізній час в цей же день та приймає заходи для явки суддів на збори;

або оголошує про неможливість розпочати збори та призначає іншу дату та час їх скликання, визначає місце проведення зборів.

 4.10. При наявності кворуму голова суду оголошує про відкриття зборів.

З числа суддів, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування обираються головуючий зборів та секретар зборів.

Головуючий на зборах та секретар зборів вважаються обраними, якщо за кожного з них проголосувала більшість суддів присутніх на зборах.

4.11. Головуючий на зборах:

- керує зборами  у відповідності з Положенням;

- вносить на обговорення порядок денний, регламент виступів, проводить відкрите голосування щодо їх затвердження;

- ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного;

- надає слово для доповіді, співдоповіді;

- повідомляє про осіб, які записалися для виступу, та надає слово для виступу, оголошує наступного промовця;

- створює  рівні  можливості  суддям  для  участі  в  обговоренні  питань  порядку денного;

- забезпечує дотримання всіма присутніми регламенту виступів та порядку на зборах; у разі порушення виступаючим встановленого регламенту має право перервати його виступ;

- має право зробити зауваження у разі відхилення виступаючого від обговорюваного питання порядку денного, а в разі неодноразового відхилення від обговорюваного питання поставити на голосування питання про закінчення виступу цієї особи;

- не має права коментувати виступи та/або давати їм оцінку, переривати виступаючого, крім випадків порушення регламенту виступу;

- оголошує в порядку надходження пропозиції, які надійшли усно чи в письмовому вигляді, та письмові звернення на адресу зборів;

- проводить відкрите голосування з питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

- оголошує про початок та закінчення таємного голосування; після оголошення лічильною комісією протоколу щодо результатів таємного голосування забезпечує прийняття рішення з питань, за яким проводилося таємне голосування;

- дає доручення, пов’язані із забезпеченням роботи зборів та їх робочих органів;

- відповідає на запитання, що надходять на його адресу;

- робить повідомлення, оголошує перерви у роботі зборів, закриває збори;

- підписує протокол зборів і рішення зборів;

- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням. Головуючий не має права агітувати за конкретних кандидатів.

4.12. Секретар зборів:

- веде протокол зборів;

- веде запис бажаючих виступити з питань порядку денного;

- реєструє повідомлення, звернення, які надходять на адресу зборів;

- надає головуючому на зборах відомості про осіб, які записались для виступу, та про звернення, що надійшли на адресу зборів;

- здійснює підрахунок голосів при відкритому голосуванні; - підписує протокол і рішення зборів.

4.13. Судді та інші особи, присутні на зборах, зобов’язані:

- поводити себе виважено та виявляти взаємну повагу;

- виконувати розпорядження головуючого щодо додержання порядку на зборах;

- виступати, давати пояснення, ставити запитання та відповідати на них лише після надання їм слова головуючим;

- утримуватися під час проведення зборів від пересування по приміщенню, де відбуваються збори, розмов, реплік у будь-якій формі;

- не створювати інших перешкод для нормального ведення зборів.

 У разі недотримання порядку поводження на зборах або створення перешкод у проведенні зборів така особа попереджається головуючим про необхідність дотримання порядку на зборах. У випадку повторного порушення порядку поводження на зборах та створення перешкод у проведенні зборів така особа може бути видалена із зали проведення зборів за рішенням зборів.

Обов’язок щодо сприяння додержанню в залі встановленого порядку покладається на працівника служби судових розпорядників, який виконує розпорядження головуючого зборів.

У випадку неможливості усунути перешкоди в проведенні зборів , які створені та створюються присутніми на зборах особами, зборами може бути оголошено перерву.

4.14. Після відкриття зборів головуючий повідомляє про участь у зборах запрошених осіб, про присутність представників засобів масової інформації, оголошує питання, які включені до порядку денного.

4.15. Порядок денний зборів суддів затверджується шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

Під час обговорення порядку денного судді мають право вносити пропозиції щодо включення до нього інших питань, висловлювати зауваження щодо порядку денного та черговості вирішення питань. Кожна пропозиція голосується окремо в порядку її надходження.

4.16. Після затвердження порядку денного збори суддів обговорюють і затверджують шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, регламент виступів (час, який надається для доповіді, співдоповіді та виступу під час обговорення).

4.17. Після затвердження порядку денного та регламентів виступів головуючий у відповідності до порядку денного надає слово доповідачам та співдоповідачам.

Доповідачу (співдоповідачу) суддями можуть бути поставлені запитання (усні чи письмові).

4.18. Запрошені особи за пропозицією головуючого можуть висловлювати свою думку з питань, які обговорюються (окрім питань про обрання суддів на адміністративні та інші посади, звільнення з цих посад, обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів та на з’їзд суддів України).

4.19. Після доповіді, співдоповіді та висловлення думки запрошеними особами головуючий надає слово для обговорення доповіді (співдоповіді) суддям, які бажають виступити (записалися для виступу).

Суддя вправі виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних  питань.

Суддя має право на повторний виступ з одного й того ж питання після виступу з цього питання усіх суддів та інших запрошених осіб.

Суддя не повинен виступати без дозволу головуючого, під час виступу не повинен відхилятися від обговорюваного питання та має дотримуватися регламенту виступів встановленого зборами.

Обговорення доповіді з питання порядку денного припиняється після виступу всіх бажаючих або за пропозицією головуючого на зборах чи за пропозицією суддів. У разі необхідності рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

4.20. Після припинення обговорення питання порядку денного головуючий на зборах ставить на голосування рішення зборів з цього питання.

Рішення зборів приймаються за всіма питаннями порядку денного.

4.21. Перед проведенням голосування головуючий на зборах оголошує чітке формулювання кожного із питань, поставлених на голосування.

Після обговорення проект рішення ставиться на голосування для прийняття його в цілому чи окремо кожен його пункт.

У разі необхідності доопрацювання проекту рішення воно може бути прийнято за основу.

Після прийняття проекту рішення за основу судді мають право внести до нього поправки та доповнення. Кожну з пропозицій головуючий ставить на голосування в черговості їх надходження.

Після обговорення поправок та доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому.

4.22. У голосуванні беруть участь лише судді, які присутні на зборах.

Голосування є особистим.

Кожний суддя має один голос.

Голосування від імені судді за дорученням (довіреністю) або одних судців за інших не допускається.

4.23. Рішення зборів приймають більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, якщо інше не передбачено законодавством.

Якщо за прийняття рішення не проголосувало більше половини суддів, присутніх на зборах, рішення вважається неприйнятим.

При рівності голосів «за» і «проти» рішення також вважається не прийнятим.

4.24. У разі необхідності доопрацювання питання, що обговорювалося на зборах, збори суддів можуть відкласти прийняття рішення з цього питання, оголосити у зборах суддів перерву.

4.25. У разі встановлення під час роботи зборів відсутності кворуму, головуючий на зборах оголошує перерву в роботі зборів та час, дату їх продовження.

Якщо дату продовження роботи зборів головуючим на зборах не оголошено або її  з якихось причин визначити неможливо, наступну дату скликання зборів визначає голова суду (особа, яка у встановленому законом порядку виконує обов’язки голови суду).

4.26. Для підготовки проектів рішень зборів з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій суддів щодо проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення зборами суддів може бути обрана редакційна комісія.

Редакційна комісія обирається у складі не менше трьох суддів.

Редакційна комісія обирає зі свого складу більшістю голосів голову та секретаря.  Рішення редакційної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії.

4.27. Рішення приймаються за результатами відкритого або таємного голосування.

Рішення щодо обрання на адміністративні посади або звільнення з цих посад, а також про обрання делегатів на спільні збори судців місцевих загальних судів приймаються лише таємним голосуванням.

За рішенням зборів таємне голосування може проводитися і з інших питань. Рішення про таємне голосування в цьому випадку приймається більшістю голосів судців, присутніх на зборах, шляхом відкритого голосування.

Решта рішень приймаються зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів судців, присутніх на зборах.

4.28. При відкритому голосуванні суддя визначає свою позицію шляхом підняття руки «за», «проти» чи «утримався». Підрахунок голосів здійснює секретар зборів.

Якщо збори суддів проводяться у закритому режимі, прийняття рішення шляхом відкритого голосування проводиться у відсутності осіб, запрошених на збори суддів.

4.29. Таємне голосування здійснюється бюлетенями для таємного голосування.

У бюлетені для таємного голосування зазначаються: мета, дата та місце проведення голосування, пропозиції за якими здійснюється голосування.

4.30. Для організації і проведення таємного голосування зборами суддів обирається лічильна комісія.

Лічильна комісія обирається у складі не менше трьох суддів (у апеляційних, вищих спеціалізованих судах, Верховному Суді України - за можливості до складу лічильної комісії включаються судді від кожної судової палати).

Суддя, кандидатуру якого висунуто до складу лічильної комісії, вправі заявити самовідвід.

Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

До складу лічильної комісії не можуть бути обрані головуючий на зборах та секретар зборів.

Якщо, виходячи з кількості працюючих суддів, обрання лічильної комісії у такий спосіб забезпечити не можливо, повноваження лічильної комісії покладаються на секретаря зборів, який підписує документи від імені лічильної комісії.

4.31. Лічильна комісія:

- роз’яснює порядок таємного голосування відповідно до питань порядку денного;

- розробляє та виносить на затвердження зборів форму бюлетеня для таємного голосування, форму протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування, якщо такі не є додатком до Положення; форма бюлетеня для таємного голосування та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування затверджуються зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах; голові лічильної комісії передається рішення зборів, у якому зазначається затверджена форма бюлетеня для таємного голосування та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування;

- забезпечує виготовлення бюлетенів для таємного голосування за формою, затвердженою зборами суддів, завіряє їх своїми підписами;

- забезпечує отримання суддями бюлетенів;

- забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування (у кабіну (окреме приміщення), де воно проводиться, ніхто інший, крім особи, яка голосує, не допускається);

- перевіряє дійсність бюлетенів;

- здійснює підрахунок голосів;

- складає протокол про результати таємного голосування за формою затвердженою зборами суддів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу відкритим голосуванням більшістю голосів голову та секретаря, про що складає відповідний протокол.

Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом.

Протоколи засідання лічильної комісії підписуються всім складом комісії. Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

Протоколи засідання лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі погашеними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються за відповідним актом секретарю зборів та додаються до протоколу зборів.

4.32. Бюлетені для таємного голосування виготовляються за кількістю суддів, які працюють у суді.

Бюлетені підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою суду. Засвідчення підписів голови, секретаря та членів лічильної комісії на бюлетенях для таємного голосування гербовою печаткою суду покладається на керівника апарату суду.

Бюлетені до отримання їх суддями не повинні мати будь-яких позначок.

4.33. Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії видається один бюлетень для таємного голосування з відповідного питання порядку денного, за яким здійснюється голосування.

Суддя отримує бюлетень лише особисто.

Одержання кожного бюлетеня суддею засвідчується власноручним підписом у відповідному списку (додатки 7, 8).

Повторна видача бюлетенів, в тому числі в разі їх зіпсування суддею, не допускається.

Бюлетені, що залишилися не розданими, погашаються лічильною комісією написом: «ПОГАШЕНО».

4.34. Час, місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головуючим на зборах.

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, надає для огляду суддям скриньку для голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

Скринька для таємного голосування перед його проведенням опечатується головою лічильної комісії в присутності всіх членів цієї комісії та під час голосування знаходиться у місці, що є доступним для огляду всіма учасниками зборів.

4.35. Таємне голосування проводиться кожним суддею окремо в кабіні для таємного голосування.

Заповнюючи бюлетень для таємного голосування, суддя проставляє позначку «+» або «V», що засвідчує його волевиявлення з питання, за яким проводиться таємне голосування. Проставляння інших позначок не допускається.

Заповнення бюлетеня здійснюється кульковою або чорнильною ручкою.

Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування.

4.36. По закінченню голосування голова лічильної комісії в присутності членів лічильної комісії та учасників зборів у приміщенні, де відбуваються збори та знаходилася скринька для таємного голосування, перевіряє цілісність скриньки для голосування, розпечатує її, перевіряє дійсність бюлетенів, які знаходилися у скриньці для голосування та здійснює підрахунок голосів.

4.37. Недійсними вважаються бюлетені:

- не затвердженого зразка;

- зіпсовані, а також ті, що мають інші позначки ніж «+» або «V»;

- бюлетені, які не містять підписи голови, секретаря, членів лічильної комісії та/або відбиток гербової печатки суду;

- бюлетені, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результат голосування (відсутні будь-які позначки щодо результату голосування; проставлено позначок щодо результату голосування у кількості більше, ніж має бути, тощо);

- бюлетені, до яких додатково вписані прізвища кандидатів, рішення щодо яких про включення до бюлетеня для таємного голосування зборами не приймалося.

Рішення про визнання бюлетеня для таємного голосування недійсним приймається лічильною комісією в порядку, визначеному пунктом 4.31 цього Положення (більшістю голосів від кількості її членів).

Якщо в скриньці (скриньках) для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно із списком одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними, і за рішенням лічильної комісії, затвердженим зборами, проводиться повторне голосування.

4.38. Після підрахунку голосів лічильна комісія складає за формою затвердженою зборами суддів протокол про результати таємного голосування, який підписується головою, секретарем та всіма членами лічильної комісії.

Протокол має містити відомості про кількість виготовлених бюлетенів, кількість отриманих бюлетенів, кількість погашених бюлетенів, кількість бюлетенів, що знаходилися в скриньці для голосування після її розпечатування; кількість дійсних бюлетенів, кількість бюлетенів, які визнані недійсними, кількість голосів «за» відданих за рішення, з якого проводилося таємне голосування.

Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування лічильною комісією складається з кожного питання порядку денного, за яким проводилось таємне голосування.

Протокол засідання лічильної комісії про результати таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії оголошуються головою лічильної комісії на зборах суддів у день проведення голосування одразу після закінчення підрахунку голосів.

Протокол затверджується зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, які присутні на зборах, повністю або частково, якщо інший порядок не передбачений діючим законодавством України.

За результатами таємного голосування збори суддів відкритим голосуванням приймають відповідне рішення.

За результатами голосування збори можуть прийняти рішення про повторне голосування, про нове голосування (нові вибори).

4.39. Повторне таємне голосування проводиться у випадку якщо:

всі бюлетені для таємного голосування визнані недійсними (пункт 4.37 цього Положення) або якщо:

- жодний із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, або якщо

- кандидати набрали однакову необхідну кількість голосів, яка не дозволяє встановити їх першість та прийняти рішення про їх обрання,

або якщо:

- кандидати у кількості, яка підлягає обранню, не набрали необхідної кількості голосів.

У разі проведення повторного голосування внаслідок визнання всіх бюлетенів недійсними, в бюлетень для повторного голосування включаються всі кандидати, що вже були включені.

В решті випадків повторне голосування відбувається серед кандидатів, які набрали більшість голосів серед інших, кількістю, що не більше, ніж у 2 рази перевищує кількість кандидатів, що підлягають обранню.

Якщо один із кандидатів одержав більшу кількість голосів, але не одержав необхідної кількості, а наступні за ним два і більше кандидатів на ту саму посаду отримали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться щодо всіх цих кандидатів.

Якщо два і більше кандидатів набрали однакову найбільшу кількість голосів для обрання їх на одну і ту саму посаду, проводиться повторне голосування щодо цих кандидатів.

У разі, якщо кандидат, щодо якого проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до бюлетеня включається наступний за кількістю одержаних голосів під час першого голосування кандидат.

4.40. За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 4.39. цього Положення, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням зборів проводиться нове голосування.

Нове голосування - голосування з того самого питання, з якого вже відбулось повторне голосування, але з певних причин за його результатами не було прийнято остаточне рішення про обрання кандидатів на відповідні посади.

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включені до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включені до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку таємного голосування голова лічильної комісії доповідає про це зборам, які приймають рішення щодо розслідування факту порушення та наслідків порушення порядку таємного голосування.

4.42. Матеріали таємного голосування (протоколи лічильної комісії, в тому числі протоколи про результати таємного голосування, бюлетені для таємного голосування, в тому числі погашені, визнані недійсними), опечатуються лічильною комісією та передаються головою лічильної комісії за відповідним актом секретарю зборів і долучаються ним до протоколу зборів суддів.

4.43. Прийняте за наслідками голосування рішення зборів підписується головуючим на зборах та секретарем зборів.

Підготовка текстових рішень зборів суддів за кожним прийнятим зборами суддів рішенням не є обов’язковою.

Рішення зборів набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не зазначено в рішенні, та є обов’язковими для суддів та працівників апарату суду.

Рішення зборів видається на вимогу судді цього суду.

Рішення зборів суддів може бути оскаржене до суду в загальному порядку.

4.44. Після обговорення питань порядку денного, прийняття відповідних рішень з питань порядку денного, головуючий оголошує роботу зборів закінченою.

4.45. Прийняті рішення у необхідних випадках доводяться до відома осіб, запрошених на збори суддів або направляються відповідним органам державної влади, органам місцевого самоврядування та посадовим особам, а також, за рішенням зборів, доводяться до відома засобів масової інформації.

4.46. На зборах суддів секретарем зборів ведеться протокол, в якому письмово фіксується перебіг засідання. Одночасно може здійснюватися фіксування зборів технічними засобами.

Протокол зборів складається у письмовій формі та має містити: назву зборів, дату  місце їх проведення; відомості про кількість суддів, які працюють в суді на день проведення зборів; відомості про кількість суддів, які присутні на зборах; відомості про розгляд організаційних питань (відкриття засідання, наявність кворуму, обрання головуючого на зборах та секретаря зборів, затвердження порядку денного, затвердження регламенту виступів тощо); зазначення доповідача з кожного питання, суть питання, стислий перебіг обговорення, а також результати голосування та прийняте рішення.

За необхідності підтвердження результатів голосування, з питань що внесені до порядку денного та за якими зборами прийняте рішення, секретарем зборів суддів можуть готуватися витяги з протоколу зборів та рішення зборів суддів.

Протокол зборів складається в повному обсязі в п’ятиденний термін з дня проведення зборів, і підписується головуючим на зборах та секретарем зборів. До нього додається відповідний носій інформації з даними фіксування зборів технічними засобами.

Протокол зборів та додані до нього матеріали зборів секретарем зборів передаються до архіву суду та зберігаються в архіві суду постійно.

4.47. Виконання рішень зборів суддів за дорученням зборів покладається на голову відповідного суду або його заступника.

 

  1. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад

 

5.1. Адміністративними посадами в суді є посади голови суду та заступника (заступників) голови суду, відповідно до ч.1 ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII.

Голова суду обираєься на посаду зборами суддів з числа суддів Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів цього суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом.

Суддя, обраний на адміністративну посаду, не може обіймати посаду голови суду більш як два строки поспіль, якщо інше не передбачено законом.

Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.

Адміністративна посада заступника голови суду не передбачена законом у суді, кількість суддів у якому не перевищує десять суддів, та не обирається з числа суддів у Приморському районному суді м. Маріуполя.

За відсутності голови суду, його адміністративні повноваження здійснює суддя Приморського районного суду м. Маріуполя, який має більший стаж роботи на посаді судд

5.2. Збори з обрання судді на адміністративну посаду проводяться не пізніше одного місяця з дня закінчення повноважень голови суду чи відкриття вакансії адміністративної посади з інших підстав.

5.3. Голова суду обирається на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур.

 Кандидати на посаду голови суду пропонуються суддями усно на зборах суддів, або письмово в порядку підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатів на кожну з вакантних посад не обмежується.

Кандидатом на адміністративну посаду може бути лише суддя, строк повноважень якого в установленому законом порядку на час проведення зборів не закінчився

До списку кандидатів для обрання на посаду голови суду не може бути включений:

- суддя, повноваження якого припинені;

- суддя, повноваження якого закінчилися у зв’язку з перебіком строку, на який його було призначено суддею;

- суддя, якого достроково звільнено з адміністративної посади в суді (крім звільнення з адміністративної посади за його заявою), протягом двох років;

- суддя був обраний та обіймав відповідну адміністративну посаду в суді, більш як два строки поспіль.

5.4. У разі, якщо запропонована кандидатура не присутня на зборах, суддя, який запропонував кандидата, має дати характеристику цього кандидата та надати зборам його письмову згоду на обрання на відповідну адміністративну посаду.

5.5. Всі кандидати обговорюються на зборах персонально.

Обговорення кандидатів за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, здійснюється або за списком, складеним в алфавітному порядку, або в порядку надходження запропонованих кандидатур.

Кандидат має право:

- заявити самовідвід, який приймається зборами без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється;

- надати повідомлення про себе;

- надати відповідь на поставлені до нього запитання.

В обговоренні кандидатів беруть участь лише судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області.

Кожен суддя має право висловити свою думку щодо висунутих кандидатів, має право поставити кандидатам запитання.

Рішення щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури приймається зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

5.6. Після обговорення запропонованих кандидатів збори відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають рішення про включення цих кандидатів до списку кандидатів для обрання на відповідну адміністративну посаду, які підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування.

До списку кандидатів на посади голови суду, його заступника вносяться лише ті судді, які надали свою згоду балотуватися на відповідну посаду.

Список кандидатів на відповідну адміністративну посаду (додаток 1) затверджується рішенням зборів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах та передається голові лічильної комісії для виготовлення бюлетенів для таємного голосування.

Висування головуючого зборів та/або секретаря зборів в якості кандидатів на відповідну адміністративну посаду не є підставою для переобрання головуючого зборів та/або секретаря зборів.

В судах, в яких на секретаря зборів покладаються функції лічильної комісії, у разі висування секретаря зборів кандидатом на відповідну адміністративну посаду обирається новий секретар зборів з числа суддів, які не запропоновані в якості кандидатів на відповідну адміністративну посаду.

5.7. Таємне голосування з обрання суддів на адміністративні посади здійснюється  в порядку, встановленому пунктами 4.29-4.42 цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених розділом 5 цього Положення.

5.8. У бюлетені для таємного голосування для обрання на адміністративні посади зазначаються:

- дата та місце проведення голосування;

- назва адміністративної посади, на яку обирається суддя;

- прізвище, ім’я та по батькові кожного кандидата на адміністративну посаду в алфавітному порядку.

Нумерація напроти кандидатів не допускається.

У разі проведення повторного або нового голосування про це також має бути зазначено в бюлетені.

Бюлетені підписуються головою, секретарем та членами лічильної комісії та засвідчуються гербовою печаткою суду.

Форма бюлетеня для таємного голосування для обрання на адміністративні посади затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до такого Положення (додатки 3, 5).

5.9. До складу лічильної комісії для організації і проведення таємного голосування з обрання суддів на адміністративні посади не можуть входити судді, які є кандидатами на адміністративні посади, а також головуючий на зборах та секретар зборів.

У судах, в яких функції лічильної комісії покладаються на секретаря зборів, до складу лічильної комісії не можуть входити лише судді, які є кандидатами на адміністративні посади.

5.10. Бюлетені для таємного голосування з обрання на кожну адміністративну посаду виготовляються за кількістю суддів, які працюють у відповідному суді.

5.11. Кожному судді, який присутній на зборах, членами лічильної комісії видається один бюлетень для таємного голосування з обрання на кожну адміністративну посаду.

5.12. Заповнюючи бюлетень, суддя проставляє позначку «+» або «V», що засвідчує його волевиявлення, у відповідному полі навпроти прізвища кандидата на відповідну посаду, якого він підтримує, або навпроти напису «Не підтримую жодного кандидата». Проставляння інших позначок не допускається.

5.13. При проведенні таємного голосування з обрання одночасно на декілька адміністративних посад протокол про результати таємного голосування складається щодо кожної адміністративної посади окремо.

5.14. Протокол про результати таємного голосування має містити наступні дані:

- зазначення адміністративної посади, на яку обирається суддя;

- дату та місце проведення голосування;

- тур голосування;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість отриманих бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились в скриньці для голосування після її розпечатування;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

- прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені в бюлетень для таємного голосування, та кількість голосів «за» відданих за кожного з кандидатів;

- кількість голосів суддів, які не підтримали жодного кандидата.

Форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування з обрання на адміністративну посаду затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до цього Положення (додаток 9).

5.14. Обраним на відповідну посаду вважається суддя, за якого проголосувала більшість від кількості суддів, які працюють у суді.

5.15. За результатами голосування збори суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають одне з наступних рішень:

- оголошують обраним на відповідну посаду суддю, який отримав необхідну кількість голосів (більшість від кількості суддів, які працюють у відповідному суді), та зазначають строк його обрання;

- ухвалюють рішення про проведення повторного голосування.

У разі, якщо в бюлетень для таємного голосування з обрання на адміністративну посаду, було включено лише 2 кандидата і жодний з них не набрав необхідної кількості голосів, повторне голосування щодо цих же кандидатів не проводиться, у цьому випадку збори суддів приймають рішення про нове голосування. Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

5.16. Повторне голосування здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 4.39 цього Положення.

5.17. Якщо при повторному голосуванні жодного з кандидатів не обрано, збори суддів приймають рішення про нове голосування (нові вибори).

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

5.18. Рішення зборів про обрання суддів на адміністративні посади підписується головуючим на зборах та секретарем зборів, скріплюється гербовою печаткою суду. Копія рішення надсилається до Ради суддів України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Державної судової адміністрації України.

5.19. Голова суду може бути достроково звільнений з посади  за рішенням зборів суддів за ініціативою не менш як однієї третини від загальної кількості суддів суду шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів цього суду.

Підставою для звільнення судді з адміністративної посади є його заява або триваюче незадовільне виконання обов’язків голови суду, систематичне або грубе одноразове порушення закону при їх виконанні.

Суддя, якого достроково звільнено з адміністративної посади в суді (крім звільнення з адміністративної посади за його заявою), не може бути обраний на будь-яку адміністративну посаду в судах протягом двох років з дня такого дострокового звільнення.

 Звільнення з посади судді, припинення його повноважень як судді, а також закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду в суді, припиняє його повноваження на адміністративній посаді.

5.20. Таємне голосування щодо дострокового звільнення з аміністративної посади здійснюється на підставі Подання ініціативної групи суддів  з наведенням конкретних порушень та причин для дострокового звільнення, у порядку, встановленому пунктами 4.29-4.42 цього Положення, з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням.

Голова суду може бути достроково звільнений з посади  за рішенням зборів суддів шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів цього суду.

Форма бюлетеня для таємного голосування про дострокове звільнення судці з адміністративної посади та форма протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування складаються відповідно до п.4.29 та затверджуються зборами судців при прийнятті Положення про збори судців, як додатки до цього Положення (додатки 11, І2).

У бюлетені для таємного голосування зазначаються:

дата та місце проведення голосування;

назва адміністративної посади, прізвище, ім’я та по батькові судці, щодо якого поставлено питання про дострокове звільнення з адміністративної посади;

пропозиції, за якими здійснюється голосування: «за дострокове звільнення» та «проти дострокового звільнення».

Протокол про результати таємного голосування має містити наступні дані:

- зазначення адміністративної посади, прізвища, імені та по батькові судді, щодо якого поставлено питання про дострокове звільнення з адміністративної посади;

- дату та місце проведення голосування;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість отриманих бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились в скриньці для голосування після її розпечатування;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними;

- кількість голосів «за дострокове звільнення» з адміністративної посади;

- кількість голосів «проти дострокового звільнення» з адміністративної посади.

 Лічильна комісія обирається відповідно до пункту 4.30. цього Положення. До складу лічильної комісії, крім головуючого на зборах та секретаря зборів, не може бути обрана також особа, щодо якої вирішується питання про дострокове звільнення з адміністративної посади.

За результатами таємного голосування збори судців відкритим голосуванням більшістю голосів судців, присутніх на зборах, приймають одне з наступних рішень:

оголошують голову суду достроково звільненими з адміністративної посади;

оголошують голову залишеними на відповідній посаді.

Звільнення з адміністративної посади не позбавляє особу повноважень судці.

 

  1. Обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів

 

7.1. Збори суддів кожного місцевого загального суду обирають таємним голосуванням делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів в Автономній Республіці Крим, кожній області, містах Києві та Севастополі (далі Спільні збори) за принципом один делегат від десяти суддів. У разі якщо в суді менше десяти суддів, від суду делегується один делегат.

Спільні збори проводяться для обрання таємним голосуванням делегатів на з’їзд суддів України.

7.2. Збори суддів кожного місцевого загального суду з обрання делегатів на Спільні збори головами місцевих загальних судів (особами, які у встановленому законом порядку виконують повноваження голови суду) скликаються на підставі рішення Ради суддів України про скликання спільних зборів суддів місцевих загальних судів, яке оприлюднюється на сайті «Судова влада України» та направляється до всіх місцевих загальних судів України .

Голова суду (особи, які у встановленому законом порядку виконують повноваження голови суду) призначають дату проведення зборів суддів з обрання делегатів на Спільні збори не пізніше, ніж за два тижні до дати проведення Спільних зборів.

У разі не призначення особами, зазначеними в абзаці другому цього пункту зборів суддів з обрання делегатів на Спільні збори, такі збори призначаються Радою суддів України.

7.3. Делегати на Спільні збори обираються на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання з числа суддів Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області.

Кандидати для обрання делегатами на Спільні збори пропонуються суддями Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області усно на зборах суддів, або письмово в порядку підготовки зборів, або шляхом самовисування.

Кількість кандидатів не обмежується.

Делегатами на Спільні збори не може бути обраний суддя, який займає адміністративну посаду в суді.

7.4. У разі, якщо запропонована кандидатура не присутня на зборах, суддя, який запропонував кандидатуру, має дати характеристику цього кандидата та надати зборам його письмову згоду на обрання.

7.5. Всі кандидатури обговорюються на зборах персонально.

Обговорення кандидатів за рішенням зборів суддів, яке приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа суддів, присутніх на зборах, здійснюється або за списком, складеним в алфавітному порядку, або в порядку надходження запропонованих кандидатур.

Кандидат має право:

- заявити самовідвід, який приймається зборами без голосування. У цьому разі обговорення кандидата не відбувається або припиняється;

- надати повідомлення про себе;

- надати відповідь на поставлені до нього запитання.

В обговоренні кандидатів беруть участь лише судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області.

Кожен суддя має право висловити свою думку щодо висунутих кандидатів, має право поставити кандидатам запитання.

Рішення щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури приймається зборами суддів шляхом відкритого голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

7.6. Після обговорення запропонованих кандидатів збори відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, приймають рішення про включення кандидатів до списку кандидатів для обрання делегатом на Спільні збори, які підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування (додаток 2).

До списку кандидатів для обрання делегатом на Спільні збори включаються лише судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області, які надали свою усну або письмову згоду балотуватися делегатом на Спільні збори.

7.7. Таємне голосування проводиться у порядку, встановленому пунктами 4.29 – 4.42 цього Положення з урахуванням особливостей, встановлених розділом 7 цього Положення.

7.8. До складу лічильної комісії для визначення результатів таємного голосування з обрання делегатів на Спільні збори обираються судді, які не є кандидатами для обрання делегатами на Спільні збори, а також не є головуючим на зборах та секретарем зборів.

У судах, в яких функції лічильної комісії покладаються на секретаря зборів, до складу лічильної комісії не можуть входити лише судді, які є кандидатами для обрання делегатами на Спільні збори. Якщо секретар зборів буде запропонований в якості кандидата для обрання делегатом на Спільні збори і надасть згоду балотуватися, зборами суддів обирається новий секретар зборів з числа суддів, які не запропоновані в якості кандидата для обрання делегатом на Спільні збори.

7.9. Таємне голосування з обрання делегатів на Спільні збори проводиться одним бюлетенем.

У бюлетені для таємного голосування з обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів зазначаються:

- дата та місце проведення голосування;

- прізвище, ім’я та по батькові кандидатів в алфавітному порядку.

Нумерація напроти кандидатів не допускається.

У разі проведення повторного або нового голосування про це також має бути зазначено в бюлетені.

7.10. Форма бюлетеня для таємного голосування з обрання делегатом на спільні збори суддів місцевих загальних судів затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до цього Положення (додатки 4, 6).

7.11. Заповнюючи бюлетень, суддя проставляє позначки «+» або «V», що засвідчує його волевиявлення, у відповідному полі навпроти прізвищ кандидатів, яких він підтримує, або навпроти напису «Не підтримую жодного кандидата». Проставляння інших позначок не допускається. Суддя, що голосує, залишає в бюлетені позначок щодо результату голосування не більше, ніж кількість делегатів, що підлягає обранню від цього суду.

7.12. Протокол про результати таємного голосування з обрання делегатів на спільні збори суддів місцевих загальних судів має містити наступні дані:

- дату та місце проведення голосування;

- тур голосування;

- кількість виготовлених бюлетенів;

- кількість отриманих бюлетенів;

- кількість погашених бюлетенів;

- кількість бюлетенів, що знаходились в скриньці для голосування після її розпечатування;

- кількість дійсних бюлетенів;

- кількість бюлетенів , визнаних недійсними;

- прізвища, імена і по батькові кандидатів, які внесені в бюлетені, та кількість голосів «за» одержана кожним з кандидатів.

Форма протоколу про результати таємного голосування затверджується зборами суддів при прийнятті Положення про збори суддів, як додаток до цього Положення (додаток 10).

7.13. Обраними вважаються кандидати у кількості, визначеній для обрання, які за результатами таємного голосування набрали більшість голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

Якщо голосування проводиться щодо кандидатів, число яких перевищує передбачену законом кількість, обраними вважаються кандидати, які набрали більше голосів, щодо інших кандидатів, які набрали більшість голосів від числа суддів, присутніх на зборах.

Рішення зборів про обрання делегатів на спільні збори приймається у порядку, визначеному розділом 4 цього Положення, на підставі затвердженого протоколу засідання лічильної комісії про результати таємного голосування.

7.14.За результатами голосування збори суддів відкритим голосуванням приймають одне з наступних рішень:

- оголошують обраними делегатами на спільні збори суддів місцевих загальних судів у кількості визначеній законом суддів, які отримали необхідну більшість голосів;

- ухвалюють про проведення повторного голосування.

7.15. Повторне голосування здійснюється у порядку, встановленому пунктом 4.39 цього Положення.

7.16.За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 4.39. цього Положення, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням зборів проводиться нове голосування (нові вибори).

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатів. Особи, які були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та повторному голосуванні, можуть бути включеними до бюлетеня для таємного голосування при новому голосуванні.

7.17. Копія рішення зборів про обрання суддів делегатами на спільні збори суддів місцевих загальних судів надсилається до відповідного територіального управління Державної судової адміністрації України для вручення голові організаційного комітету з підготовки та проведення спільних зборів.

 

  1. Обрання слідчих суддів

 

8.1. Збори суддів у порядку, встановленому Законом України «Про судоустрій і статус суддів», обирають слідчих суддів.

Слідчі судді, які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом, обираються з числа суддів Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області.

Кількість слідчих суддів визначається зборами суддів.

Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів:

- за пропозицією голови суду;

- за пропозицією будь-якого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області, якщо пропозиція голови суду не була підтримана.

Слідчі судді обираються на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.

8.2. Обрання слідчих суддів проводиться відкритим голосуванням більшістю голосів суддів присутніх на зборах.

 

  1. Обрання суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх

 

9.1. У місцевих загальних судах діє спеціалізація із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обираються зборами суддів:

- за пропозицією голови суду або

- за пропозицією будь-якого судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області, якщо пропозиція голови суду не була підтримана.

Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обираються на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, визначається зборами суддів.

Суддею, уповноваженим здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, може бути обрано суддю зі стажем роботи суддею не менше десяти років, досвідом здійснення кримінального провадження в суді і високими морально-діловими та професійними якостями.

У разі відсутності в суді суддів з необхідним стажем роботи суддя, уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на посаді судді.

9.2. Обрання суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, проводиться відкритим голосуванням більшістю голосів суддів присутніх на зборах.

 

  1. Прикінцеві положення

 

10.1. Положення про збори суддів Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

Положення набирає чинності з дня його затвердження рішенням зборів, якщо в рішенні зборів суддів не зазначено інше.

10.2. Зміни і доповнення до Положення про збори судців Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області вносяться зборами за поданням голови суду або судді Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області шляхом відкритого голосування в порядку, встановленому розділами 3, 4 цього Положення.

Усі необхідні документи та проект рішення зборів готуються ініціатором внесення змін та доповнень.

Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про збори судців Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість судців, присутніх на зборах.

Зміни і доповнення, внесені до Положення про збори суддів Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 25.06.2015 року, затверджується рішенням зборів суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах, та набирають чинності з дня його прийняття.

10.3. Додатки до Положення про збори суддів Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області затверджуються після його прийняття зборами суддів відкритим голосуванням більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.

Форми бюлетенів та протоколів засідань лічильної комісії про результати таємного голосування, передбачені Типовим положенням, затверджуються зборами суддів, як додатки до Положення, та є формами затвердженого зразка.