flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом загальних зборів

державних службовців

Приморського районного суду

м. Маріуполя Донецької області

від 18.12.2017 року № 2

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку

Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області

 

I. Загальні положення

 

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області (далі – Суд), режим роботи, умови перебування державних службовців в Суді і забезпечення раціонального використання робочого часу.
 2. Службова дисципліна в Суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державними службовцями своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Суді затверджуються загальними зборами державних службовців за поданням керівника апарату суду або виконуючого його обов’язки заступника (далі - керівник апарату суду) на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 року № 50.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку Cуду доводяться до відома всіх державних службовців під підпис.

 

 

 II. Загальні правила етичної поведінки в Приморському райсуді м. Маріуполя

 

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

 

III. Робочий час і час відпочинку державних службовців

 

 1. Тривалість робочого часу державних службовців становить 40 годин на тиждень.
 2. У Суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи, у Суді може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державних службовців з урахуванням режиму роботи Суду:

 

Понеділок – четвер з 8:00 до 17:00

П’ятниця – з 08:00 до 15:45

Перерва з 12:00 до 12:45

 

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державні службовці можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 3. Облік робочого часу у Суді здійснюється у табелі робочого часу та у журналі реєстрації приходу на роботу працівників апарату суду.

Для забезпечення контролю своєчасного прибуття/вибуття державних службовців в Суді ведеться журнал обліку робочого часу, в якому при вході на початку робочого дня та при виході наприкінці робочого дня зобов’язані поставити підпис всі державні службовці.

Відомості подаються особою, відповідальною за ведення табелю обліку робочого часу, до керівника апарату суду щоденно о 08 годині 10 хвилин та вносяться в табель обліку робочого часу.

У разі запізнення (несвоєчасного виходу на роботу), державні службовці надають письмові пояснення.

 1. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі Суду у робочий час можливий тільки зі службових питань та відбувається з відома керівника апарату суду або виконуючого його обов’язки заступника.

 

 

IV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 

 1. Державний службовець повідомляє керівника апарату суду (або виконуючого його обов’язки заступника) про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду або виконуючого його обов’язки заступника щодо причин своєї відсутності.

 

 

V. Перебування державного службовця в органі державної влади у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду або виконуючого його обов’язки заступника, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату суду (або виконуючий його обов’язки заступник) за потреби може залучати державних службовців Суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.
 2. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у Суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

 

VI. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 

 1. Накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення. Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.
 2. Нормативно - правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, вивчаються державними службовцями самостійно з офіційних друкованих видань, офіційних веб-сайтів органів державної влади або інших офіційних джерел. Про нове законодавство та зміни в законодавстві інформує відповідальний працівник, який також регулярно і в повному обсязі вносить зміни до контрольних кодексів, наявних у суді.

 

 

VII. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

 1. Керівник апарату суду (або виконуючий його обов’язки заступник) зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

      Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату суду або виконуючим його обов’язки заступником покладені відповідні функції в суді.

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату суду або виконуючий його обов’язки заступник та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

 

IX. Прикінцеві положення

 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.