flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Історична довідка

 

 

Відповідно до наказу  голови суду від 08 січня 1968 року  № 1 створений Приморський районний народний суд м. Жданова.

           З 1968 року по  1989  року  суд   мав   назву    Приморський    районний   народний   суд

м. Жданова.

           Організаційне керівництво народним судом в м. Жданові Донецької області здійснювало Міністерство Юстиції УРСР та територіальний відділ юстиції виконкому Донецької обласної ради.

           У 1968 році народний суд обирався у складі народного судді і народних засідателів.

           До складу суду входили два судді, два секретарі, два секретарі судових засідань, два судові виконавці, діловод і кур'єр.

           Судді народного суду обиралися громадянами району на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на 5 років. Народні засідателі обиралися на зборах громадян за місцем їх роботи або проживання шляхом відкритого голосування строком на два з половиною роки. Структура та штатна чисельність працівників суду затверджувалася начальником відділу юстиції облвиконкому.

           У 1989 році Приморський районний народний суд м. Жданова змінює назву на Приморський районний народний суд м. Маріуполя Донецької області, у зв’язку зі зміною назви міста.

            Приморський районний суд м. Маріуполя розташований у спеціально обладнаному приміщенні за адресою пр. Будівельників, 52 «а», має шість залів судових засідань.

           З набранням  Україною незалежності  24  серпня  1991 року  та  в зв’язку   з  прийняттям

15  квітня  1992  року   Закону   України    «Про статус суддів»   та   відповідно   до   прийнятої

28 червня 1996 року Конституції України судову систему України визначили незалежною гілкою державної влади.

           Згідно Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української PCP «Про судоустрій УPCP», Кримінально-процесуального та Цивільного процесуального кодексів УPCP» від 17 червня 1992 року № 2464-12 судовий процес проводиться суддею одноособово за участю прокурора, адвокатів, секретаря. Народні засідателі участі в судовому процесі не приймають.

           Відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону УРСР «Про судоустрій Української РСР» від 24.02.1994 року назву «народні суди» було змінено на назву «районні, місцеві суди» внаслідок чого змінилась назва суду з  «народний суд Приморського району м. Маріуполя Донецької області» на «Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області» . В подальшому найменування суду не змінювалось.

           На підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про державну виконавчу службу» та Закону України «Про виконавче провадження» від 19 жовтня 2000 року № 2056-ІІІ від судів було відокремлено Державну виконавчу службу. Від Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької    області    відділилась    державна    виконавча   служба   Приморського   району   у

м. Маріуполі.

           До кінця 2002 року організаційне керівництво судами у межах і порядку, передбачених законодавством, здійснювалось Міністерством юстиції України.                            

           На підставі Закону «Про судоустрій» від 07.02.2002 року з 1 січня 2003 року функції по організаційному забезпеченню діяльності судів в Україні були покладені на Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління, які створювалися для організаційного забезпечення діяльності судів, здійснення матеріального і соціального забезпечення суддів та працівників апарату судів. Приморський  районний суд м. Маріуполя знаходиться у підпорядкуванні Територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області.

           Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про граничну чисельність пра-цівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів» від 26 червня 2007 року № 486-р, розробленого на виконання положень Законів України «Про судоустрій України», «Про доступ до судових рішень», процесуального законодавства, наказу ДСА України «Про граничну чисельність працівників апарату апеляційних та місцевих загальних судів» від 23.10.2007 року  № 672/к з 1 січня 2008 року до штатних розписів суду введено посади керівника апарату суду, консультанта з ведення кадрової роботи та аналізу судової статистики, головного спеціаліста з інформаційних технологій.

           Указом Президента України від 29 грудня 2017 року № 449/2017 « Про ліквідацію та утво­рення місцевих загальних судів» відповідно до підпункту 6 пункту 161 розділу ХV "Перехі­дні положення" Конституції України, статті 19, частини першої статті 21, пункту 40 розділу ХII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про судоустрій і статус суддів ліквідовано Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області та створено Другий окружний суд міста Маріуполя.

           Приморський районний суд міста Маріуполя - суд першої інстанції, який здійснює правосу­ддя  на основі Конституції і законів України.

           Організація роботи суду складалася з розгляду цивільних, кримінальних, справ про адміністративні правопорушення.

           Робота була спрямована на боротьбу зі злочинністю, відшкодування збитків, заподіяних розкраданнями, на захист трудових, майнових та житлових прав громадян, охоронюваних законом інтересів державних та громадських організацій.

           Відповідно даних документів  статистичної  звітності у першій рік роботи  судом було розглянуто близько 1200 справ: 800 цивільних, 200 кримінальних, інші – адміністративні.

           За станом на 1 вересня 2018 року штат суду включає : голова суду, вісім посад суддів, керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, консультант суду, головний спеціаліст з інформаційних технологій, вісім помічників суддів, старший секретар, вісім секретарів судового засідання, п’ять секретарів суду, старший судовий розпорядник, судовий розпорядник, завідувач архіву, завідувач господарства, оператор копіювальних та розмножувальних машин, два прибиральника службових приміщень.

           Робота по діловодству у Приморському районному суді м. Маріуполя Донецької області покладається на апарат суду.

           Апарат суду здійснює роботу  відповідно до своїх посадових інструкцій, а організацію роботи здійснює керівник апарату суду або виконуючий його обов’язки заступник.

           Згідно  ч. 10 ст. 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Положення про канцелярію діє канцелярія суду.

           До канцелярії суду входять старший  секретар, секретарі судового засідання, секретарі суду, завідувач архіву, оператор копіювальних та розмножувальних машин.

           Згідно ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» у Приморському  районному суді м. Маріуполя створено архівний підрозділ для зберігання архівних документів та введено посаду завідуючого архіву, який виконує функції роботи архіву відповідно до Типового положення, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012  № 232/5 (зі змінами).

            В архіві суду зберігаються кримінальні, цивільні, адміністративні справи, справи про адміністративні правопорушення з оригіналами судових рішень, облікові документи суду та управлінська документація.

            Видача справ з архіву для тимчасового користування здійснюється лише за резолюцією голови суду. Для видачі справ в архіві суду ведеться спеціальний журнал обліку.

           Відповідно наказу Державної судової адміністрації  України  від  27 червня 2006 року №  68  для реєстрації та обліку судових справ (матеріалів кримінального провадження) у суді встановлюється перелік індексів.

            Оригінали рішень, вироків, постанов прошиті, пронумеровані, оформлені титульні аркуші.

           У 2018 р. проведена експертиза цінності документів за фактом їх наявності за 1968-2007 роки згідно Наказу Міністерства Юстиції України від 18 червня 2015 року  № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» (зі змінами), Наказу Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року N 168 «Про затвердження Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду» (зі змінами), Наказу Державної судової адміністрації України від 7 грудня 2017 року N 1087 «Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання», примірної номенклатури справ місцевого загального суду (після модифікації), яка погоджена ЕПК  державного архіву Донецької області (протокол засідання від 30 травня 2018 року № 5).

           За результатами експертизи складено описи:

  • опис № 1 справ постійного зберігання (управлінська документація) за 1968-2007 роки у кількості 46 од.зб.;
  • опис № 1 справ постійного зберігання (оригінали судових рішень, вироків, постанов, ухвал, справи) за 1968-2007 роки у кількості 1646 од.зб.;
  • опис № 2 справ постійного зберігання (облікових документів) за 1968-2007 роки у кількості 353 од.зб.;
  • опис № 2-к з кадрових питань (особового складу) за 1994 - 2007 роки у кількості 42 од. зб.;
  • опис № 3-т справ тривалого (10-25 років) зберігання за 2007 рік у кількості 5 од.зб.;
  • опис № 3-т справ тривалого  (50 років)  зберігання  за  1989-2007  роки  у  кількості            24 од.зб.;
  • опис № 3-т справ  тривалого  (75 років)  зберігання  за  1968-2007  роки   у  кількості

      860 од.зб.

     Описи складено за хронологічно-функціональним напрямом діяльності суду.

           Складено  акт  на  знищення  документів за 1968-2007 роки згідно Наказу Державної судової адміністрації України від 7 грудня 2017 року N 1087 «Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання».

           До теперішнього часу до архівного відділу Маріупольської міської ради  справи не передавалися.

           До описів складено науково - довідковий апарат (титульний аркуш, передмова, засвід-чу вальний напис).